मनोनय दर्ता गर्ने सम्बन्धि सुचना

सञ्चालक पदको लागी उम्मेद्वार हुन इच्छुक शेयरवालाले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन अधिकृतले तोकेको स्थानमा मनोनयन पत्र अनूसुचि (३) को ढाँचामा भरी सम्बन्धित समुहको एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थक सहितको सही गराई मिति २०७९ फागुन ०२ गते भित्र यस कंपनीको रजिष्ट्रर कार्यालय पानिपोखरी, माहाराजगंज ०३ मा दर्ता गराउनु हुन अनुरोध छ। तोकिएको समय पश्चात पेश हुन आएका मनोनयन पत्र हकदावि माथि कुनै किसिमको कारबाही नहुने व्यहोरा जानकारीका लागी अनुरोध छ।

मनोनयन पत्रका साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु

१) अनुसुची ०३ बमोजिमको पत्र

२) मनोनयन दर्ता शुल्क नगद रु. ५१००/-

३) नागरिकताको प्रतिलिपी थान १

४) ब्यक्तिगत बिबरण ( Bio Data)

५) हालै खिचिएको २ प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो २ थान