• उम्मेदवारको मनोनयन पत्र

    उम्मेदवारको मनोनयन पत्र

    February 9, 2023

    सञ्चालक पदको लागी उम्मेद्वार हुन इच्छुक शेयरवालाले निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार निर्वाचन अधिकृतले तोकेको स्थानमा मनोनयन पत्र अनूसुचि (३) को ढाँचामा भरी सम्बन्धित समुहको एक जना प्रस्तावक र एक जना समर्थकको सही गराई यस कंपनीको रजिष्ट्रर कार्यालय पानिपोखरी, माहाराजगंज ०३ मा दर्ता गराउनु हुन अनुरोध छ। मनोनयन पत्रका साथ पेश गर्नु पर्ने कागजातहरु १) अनुसुची ०३ […]